Kakšne so naloge družbe za upravljanje stavb?

Upravnik oziroma družba za upravljanje stavb je pooblaščenec etažnih lastnikov, kar pomeni, da v njihovem imenu opravlja določene naloge in dela, ki so vezana na večstanovanjski objekt. V zakonu je tudi določeno, katere naloge mora upravitelj opravljati, saj gre za celovito obvladovanje poslov določenega bloka.

Poleg tega pa upravitelj ne more biti katerokoli podjetje, saj mora biti družba registrirana za upravljanje z nepremičninami. Poleg izvedbenih in vzdrževalnih del na objektu je upravitelj nepremičnin tudi pooblaščen, da na primer zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi ter da pravno zastopa lastnike v različnih poslih pri vodenju.

Upravljanje stavb in vzdrževalna dela

Ena izmed bolj pomembnih nalog upravitelja je priprava in izvedba načrta rednih vzdrževalnih del na skupnih delih objekta. Upravnik za manjša vzdrževalna dela, kot je zamenjava žarnic in manjših rezervnih delov, ne potrebuje soglasja etažnih lastnikov kot je to potrebno pri večjih vzdrževalnih delih, kjer se denar za poravnavo stroškov črpa iz rezervnega sklada. Pod večja vzdrževalna dela pa se na primer šteje zamenjava strehe, obnova fasade in drugo.

Rezervni sklad in izterjava obveznosti

Upravnik je zadolžen tudi za številna dela, ki vključujejo pripravo dokumentacijo in pravilno obračunavanje, kot so na primer mesečni obračuni, obračuni stroškov upravljanja in razdelitev le-teh med etažne lastnike. Poleg tega upravitelj skrbi tudi za razdelitev in izterjavo obveznosti, pri čemer lahko tudi vloži tožbo zaradi neplačevanja stroškov. Med bolj pomembne naloge spada tudi vodenje rezervnega sklada z vsem skupnim denarjem, ki je v njem.

Letno poročanje in sklic zbora etažnih lastnikov

Upravnik večstanovanjskega objekta mora etažnim lastnikom vsaj enkrat letno poročati o vsem opravljenem delu in stroških, ki so pri tem nastali. Prav tako mora lastnikom omogočiti vpogled v pogodbe z najetimi izvajalci vzdrževalnih in obratovalnih del. Družba za upravljanje stavb je zadolžena tudi za sklic zbora etažnih lastnikov, vsaj enkrat letno.

V kolikor vas zanima zamenjava upravnika, kliknite na povezavo https://www.spl.si/iscete-upravnika.html.